İGD – İstanbul Gazeteciler Derneği
Tüzük

İSTANBUL YEREL GAZETECİLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı: “İSTANBUL YEREL GAZETECİLER DENEĞİ”dir.

Kısaltılmış adı İYGAD’dır.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 2 Dernek, İstanbul İl sınırları içerisinde düzenli olarak yayın hayatını sürdüren; Yazılı, Görsel, İşitsel ve elektronik ortamdaki yerel yayınların sahip ve mensuplarının arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak; Yerel ve Ulusal yayın çalışanlarının sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki, eğitimsel gelişim ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmek, sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme,bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerin Mesleki, Kültürel ve Sosyal çalışmalarında yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve işletmek.
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satma, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere; kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Projeye başkanlık etmek veya katkı sunmak
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yardım Sandığı Kurmak, Dernek Üyelerine ucuz konut edindirme amaçlı çalışmalar yürütmek ve bu ilgili özel ve kamu sector kuruluşları ile ortak faaliyetlerde bulunmak, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaçlar doğrultusunda kooperatifler kurmak
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için Projeler üretmek platformlar oluşturmak, gerekli görülmesi halinde dernek amaçlarına uygun projeler için oluşturulacak platrforlarda görev almak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-

 1. Günlük, Haftalık, 15 günlük, Aylık süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik ortamda yayın hayatını düzenli olarak sürdüren basın yayın organlarında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden aldığı Sarı Basın Kartı Yoksa; kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı haber alma, işleme, iletme, basılı yayınların hazırlanmasında teknik ve editoryal hizmet verme ve/veya düzenli yazı ve yorumları ile köşe yazarlığı üstlenen, yasalar karşısındaki konumu yukarıdaki tanımlara uygun herkes en az 1 yıl düzenli olarak bu görevi yaptığı kurumda alacağı yazı ile belgelemek suretiyle derneğe üyelik için müracat hakkına sahip olur.
 2. Dernekler yasası hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile; çeşitli Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının, Sendikaların, Yerel ve Ulusal Ölçekli STK’ların, Basın Halkla İlişkiler ve Yayın dairelerinin gazetecilik kapsamına giren Müdürlük, Şeflik ve/veya Danışmanlık bölümlerinde görev yapan çalışanların; derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak faaliyette bulunmaları koşulu ile, birinci fıkradaki üyelik şartlarını taşıdıkları takdirde üyeliğe müracat edebilirler.
 3. (a) ve (b) şıklarında belirtilen şartları taşıyan Fiil ehliyetine sahip bulunan ve yukarıda belirtilen derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 4. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunda en az iki dernek üyesinin referansı bulunmak zorundadır.
 5. Yönetim kuruluna evrak eksiği olmadan yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuziş günü içinde üyeliğin kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 6. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 7. Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 8. Bilim, Sanat, STK, Siyaset ve İş dünyasında derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda dernek üyelerinin gelişimi için faaliyet sürdürebilecek, katkıda bulunacak; akademik, sosyal ve kültürel alanda toplumda saygınlığı bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.
  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Fahri üyeler hariç her üyenin, derneğin yönetim, denetim ve disiplin kurullarına aday olma hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinde ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkış işlemleri sonuçlanmış, üyeliği düşmüş sayılır. Üyelikten istifa eden üyenin, üyeliğinin son bulması derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 1. Genel Ahlak, davranış, ve mesleki kurallara aykırı davranış sergilemek
 2. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 3. Verilen görevlerden sürekli bahaneler üreterek kaçınmak,
 4. Yazılı olarak en az iki defa uyarılmasına ragmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 5. Mesleki anlamda üye olma şartlarını 1 (bir) yıldan fazla bir sure kaybetmiş olmak,
 6. Dernek üyeleri yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, dernek üyelerinden herhangi birinin başvurusu durumunda konu yönetim kurulunca değerlendirilir ve disiplin kuruluna sevk edilmek üzere karara bağlanır.
 7. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
 8. Yüz kızarrici suçlar nedeni ile üyeliği sonlandırılanlar derneğe tekrar üye olamazlar,
 9. Dernek üyeliğinden yüz kızartici olmamak kaydı ile diğer gerekçelerle Çıkarılanlar ancak bir yıl geçtikten sonar yeniden derneğe üyelik muracaatında bulunabilirler.
 10. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Dernek Organları

Madde 6 –Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Disiplin Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplana Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 – Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 5/2’sinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü)
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da genel kurulunun belirleyeceği il sınırları içinde herhangi bir mekanda yapılabilir.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve deneti kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeler veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlarbir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama – açık tasnif ile, diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir
.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu 11 (onbir) asıl ve 11 (onbir) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Sayman ve diğer organlarını belirleyerek görev dağılımını yapar .
Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu Üyeleri’nin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya seçime girilen listedeki yedek üye sıralama sırasında öncelik sırasına göre yedek üye veya üyelerin göreve çağırılması mecburidir

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Başkan, yönetim kurulu tarafından seçilecek iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymandan kurulur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri belirtilen yetkiler içinde yerine getirir. Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneği çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Derneğin faaliyet ve amacına uygun olarak çalışmalar yapmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu Asil ve Yedekler, Denetim Kurulu Asil ve Yedekler , Disiplin Kurulu Asil ve Yedekler ile gerek durulması halinde diğer üyelerden oluşmak üzere Dernek Danışma Kurulunu oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemektir. Dernek Danışma Kurulu toplantılarını; Yönetim Kurulu Başkanının gerek duyması halinde toplantıya çağırır.
 12. Yönetin Kurulu Dernek Üyeleri arasında beş üyeyi Basın Etik Kurulu’na seçer. Bu Kurul Dernek Üyeleri arasından Görsel ve Yazılı medya arasında ki anlaşmazlıkları değerlendirir, çözüm bulur ve taraftarlara çözümü bildirir.
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim Kurulu beş asıl beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu asil üyeleri kendi içinde toplanarak başkanını seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya seçime girilen listedeki yedek üye sıralama sırasında öncelik sırasına göre yedek üye veya üyelerin göreve çağırılması mecburidir..

Denetim Kurulunun Görev, Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tepsi edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULU

Madde 12- Disiplin kurulu, genel kurulca Gizli Oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman seçer. Toplantılarda hazır bulunmayan üyenin yerine yedek üye görev yapar. Yedek üyeler seçilirken aldıkları oy sayısına, oy sayısı eşitse, soyadı sırasına, veya listedeki saıralamaya göre toplantıya katılırlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Disiplin Kurulu’nun Görevleri Şunlardır;
A- Meslek onuruna tüzüğe, derneğin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulundukları, üyeler arasında

dayanışmaya zarar verdikleri, derneğin veya üyelerin mesleki saygınlığını zedeledikleri öne sürülen

yelerle ilgili soruşturma yapmak; savunmalarını alarak gerekiyorsa cezalandırmak,

 1. Üyeler arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözebilmek. Bu gibi durumlarda Disiplin Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, yönetim kurulunca hazırlanan dosya üzerinde de iş yapabilir.
  Disiplin Kurulunun vereceği cezalar şunlardır
  a) Uyarma

b) Kınama
c) Geçici çıkarma (bir yıldan fazla olamaz)
d) Sürekli çıkarma

Madde 13– Dernek merkezi disiplin kurulu kararları taraflara tebliğ edildiği anda yürürlüğe girer. Çıkarma cezasına çarptırılan üyenin (varsa) yöneticilik sıfatı da sona erer. Disiplin kurulu kararlarına itirazlar ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Genel kurulun itirazı gündeme alması durumunda verilecek karar kesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir. Genel kurul geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen ve cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir. Disiplin kurulunun kendiliğinden harekete geçerek yaptığı işlemin sonucunda yönetim kurulu itiraz hakkına sahiptir. Disiplin kurulunun kararında direnmesi halinde nihai kararın dernek genel kurulu verir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14– derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından ve kiralamış olduğu yer veya yerden elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygu olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Derneğin danışmanlık hizmetlerinde elde ettiği gelirler
 8. Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır..

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde bana tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgele alındı belgesi yerine geçer.

Denek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest eslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekle Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kşi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği ek 15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edilecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareke edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname verilmesi

Madde-17: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplntı tutanağı örneği

Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ”Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan once (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığ hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu, kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği FK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” dodurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19- Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilirler. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir,

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle tolantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındn az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Sekli

Madde 22- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genl kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli ola karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halindeki İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. Inceleme esnasında derneğe ait defter, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alıcaklılarına çağrıda bulunurlur ve varsa malları paraya çevirilerek alacklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonar kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını mütakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 24- İş bu tüzük 24 (Yirmi Dört) maddeden ibarettir.

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ